Akademik Duyuru Detayları

Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu 2012, İzmir www.inlcs.org/2012 | Salı, 29 Kasım 2011

www.inlcs.org/2012

Dilin özgürce icrasına ve söylemsel hakikatlerin dolaysız temsiline dayanan çoğulcu yapılar iletişimsel demokrasinin özüdür. Uluslararası düzeyde bir dayanışma, barış ve hoşgörü dilinin tesis edilmesiyle sonuçlanacak her girişim, gücünü iletişimin çoğulcu ve demokratik doğasından almak zorundadır. Hem kuşatıcı bir “idea” hem de bir “ideal” olarak hiçbir egemen politik doktrine hizmet etmeyecek, hiçbir entelektüel dogma veya pedagojik öğretiden referans almayacak bir iletişimsel ütopya tahayyülünün geçerli kılınmasında aşırı düzeyde polarize olmuş uluslararası toplumun birbirini anlama temelinde yeniden bir araya gelmesini sağlayacak farklı perspektiflere ve yönelimlere ihtiyaç vardır. Küresel medya etiğinde bırakılmış ölümcül boşlukların insan haklarına, işbirliğine, farklı kimlik ve aidiyet biçimlerine karşı duyarlı olan, sorumluluk bilinci yüksek aktörlerce sahiplenilerek doldurulması, yeni kitle iletişim araçlarının teknolojik bakımdan sunduğu göz kamaştırıcı olanaklara karşın, henüz yeterince başarılabilmiş bir hedef değildir. Bu bağlamda, dil / söylem odaklı iletişim çalışmalarının, alanın interdisipliner niteliği de göz önüne alındığında, karşılaşılan sorunların kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarına dikkati çekecek girişimlerle zenginleştirilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla iletişimsel demokrasiye odaklı dilin, kimlik ve çok kültürlülük konuları başta olmak üzere, retorik, pragmatik, sosyolojik, teknolojik ve politik yönelimlerinin araştırılması, yeni düşünme biçimlerini ve metodolojik bakış açılarını hayata geçirmeyi gerekli kılmaktadır. Her şeyden önce de yeni bir dil ve düşünme ekonomisini… Kişiler arası iletişimin ideal çerçevesinden başlayarak, uzun tarihsel birikimler sonucu oluşan ve paylaşılan insanlık değerlerinin büyük bir titizlikle korunarak sonraki kuşaklara aktarılmasına ve kültürlerarası bir uzlaşıma varıncaya kadar, iletişimsel eylemin gündelik yaşamın her alanında çoğulcu yorumlama düzlemlerine kavuşturulması sadece akademik değil, aynı zamanda evrensel bir insanlık görevidir. Birkaç asır önce Kant ve onunla aynı paralelde düşünen bazı kişiler tarafından teorik temelleri atılan “uluslararası toplumun anayasalaştırılması” rüyasının sonunda gelip dayandığı yer, gündelik konuşmanın demokrasisi ve bu demokrasiye doğrudan hayat verecek olan iletişim ve dilin her türlü önyargıdan arınmış doğasıdır. Özetle, akademik ilgiyi olumlu yönde kışkırtmak kadar, uluslararası arenanın aktörlerini ortak beklentiler, amaçlar ve hedefler doğrultusunda güdülemek, toplumsal bütünleşme, kolektif düşünce, işbirliği, dayanışma vb. sorumluluk alanları etrafında örgütlemek konularında kitle iletişim araçlarına, bu araçları kullananlara, bu araçlar ve ortamlar üzerinde kafa yoranlara önemli görevler düşmektedir. Bireysel, toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik yükümlülükler alanı ve haklar konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalık yaratmayı asli görevi addetmiş, daha çoğulcu, eşitlikçi ve demokratik yönelimli bir medyanın “özgürlükler”, “kamusal yarar” ve “toplumsal sorumluluk paylaşımı” gibi alanlarda üstlendiği rolleri farklı perspektiflerden yeniden tartışmaya açmanın şimdi tam zamanıdır…

Doç. Dr. Hüseyin KÖSE

Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Organizasyon Komitesi, sizleri “Uluslararası Dil ve İletişim Sempozyumu: Araştırma Eğilimleri ve Zorluklar” başlıklı sempozyumuna davet etmekten büyük mutluluk duymaktadır. Sempozyum, 10–13 Haziran 2012 tarihleri arasında Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. ISLC hem ulusal hem de uluslararası düzeyde disiplinler arası dil, edebiyat, tarih ve iletişim çalışmaları alanında araştırma yönelimleri ve sorunları üzerinde odaklanmış ve eğitim, ekonomi, sosyoloji ve diğer tüm ilgili branşlar gibi farklı alanlardaki teori, politika ve uygulama sonuçlarının yer alacağı uluslararası bir sempozyumdur. ISLC son araştırma yönelimleri ve sorunları tartışmaları sağlayan uluslararası bir forum sağlayarak, dil, iletişim ve tarih ekonomi, sosyoloji, eğitim ve ilgili tüm alt alanlar arasında karmaşık bağlantılar üzerine tartışmaları teşvik etmektedir.

Bu inançla sizleri 10-13 Haziran 2012 tarihinde İzmir'de görmeyi arzu ediyoruz. Akademik hayatınıza yapacağı olumlu katkıların yanı sıra bu 4 gün boyunca İzmir'in sosyal, kültürel ve turistik zenginliğini de yaşayacağınıza inanıyoruz.

İzmir'de buluşmak üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof.Dr.Uğur YAVUZ
Atatürk Üniversitesi
İletişim Fakültesi

Bu duyuru Salı, 29 Kasım 2011 tarihinde ve 09:30:42 saatinde Yrd.Doç.Dr. TURGAY HAN tarafından eklenmiştir.