Yrd.Doç.Dr. Adem BALKAYA (Fen Edebiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap
1Balkaya, Adem, Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Divani Türü, Gecekitaplığı Yayınları, Ankara 2014
2Balkaya, Adem, Halk Anlatılarında Kahramanın Yardımcıları -Anatomik Sınırlılığı Aşmadan Kutsalın Görüntü Biçimlerine-, Fenomen Yayınları, Erzurum 2015
3 Azerbaycanşinaslık: Geçmişi Bugünü Geleceği Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı, Kafkas Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Yayınları, Kars 2015 (Editör: Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA)
4Balkaya, Adem, Bu Âdem Fıkralar Metin-İnceleme, Fenomen Yayınları, Erzurum 2016
5Balkaya, Adem, Âşık Bahattin Yıldızoğlu ve Şiir Dünyası Hayatı ve Eserleri Üzerine İnceleme, Fenomen Yayınları, Erzurum 2017
II.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
1Balkaya, Adem, Polat, Adem, "Fizyolojik Öteleme Yolu İle İletişim: Sözlü Yaratmalarda Anorexia", Dört Kıtada Foklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim Yayınları Ankara 2015, s. 509-518
2Balkaya, Adem, "Gösteri Sanatları Bölümü", Kars İlinin Somut Olmayana Kültürel Mirasının Haitalandırılması, Kars 2011
III.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1Balkaya, Adem, "Âşık İslam Erdener'in Borçalı Yolculuğu", Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, ss. 363-370
IV.SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1. Balkaya, Âdem, “Türk Halk Kültüründe Taşlamaya Küçük Bir Örnek”, Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies, Volume2/3, Summer 2007, s.138-147
2Balkaya, Âdem, “ Türk Toplumunda Temsil Getirme Geleneği ve Mevlana’nın Gelenek İçerisindeki Yeri”, Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies, Volume2/4, Fall 2007, s.201-208
3Balkaya, Âdem, “Oğuz Kağan Destanı’nda Mekân”, Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies, Volume 3/2, Spring 2008, s.150-163
4Balkaya, Adem, “Kerem İle Aslı Hikayesinde Kerem’in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The journal of Internatıonal Socıal Research, Volume: 1, Issue: 4 , Summer 2008, s. 89-101
5Balkaya, Âdem, ““Salur Kazan’ın Evinin Yağmalandığı Boy”da Şahıs İsimleriyle Birlikte Kullanılan Sıfatların İşlevi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 16, Winter 2011, s. 75-80
6Balkaya, Adem, "Kozmogoni Anlatılarında Dikotomik Algının Nedenselliği", Türkoloji Araştırmaları, Turkish Studies, Volume 7/4, Fall 2012, s.987-994
7Balkaya, Adem, "Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Kalenderi Türü", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (TAED), S.48, 2012, s. 117-132
8Balkaya, Adem, "Türkülerin Sosyo-Kültürel Düzenleyicilik Misyonu Kars'ta Gelin Terifleme”, The Journal of Academic Social Science Studies Jass, International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 139-147, February 2013,
9Balkaya, Adem, "Mekân Poetikası Bağlamında Âşık Kahvehaneleri ve Âşık Üzerinde Kimi Fonksiyonları", International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.881-889, ANKARA-TURKEY
10Balkaya, Adem, "ÂŞIK ŞENLİK’İN DİVANİLERİNDE İYİ-KÖTÜ ANTAGONİZMASININ PEDAGOJİK VE MORAL SÖYLEME DÖNÜŞMESİ", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, Bahar 2013, ss. 3-14.
11Balkaya, Adem, "HALKBİLİM KURAMLARI IŞIĞINDA ÂŞIKLARIN ŞİİRLERİNİ YAZIYA GEÇİRMEME NEDENLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER", Karadeniz Dergisi, Sayı 22, ss. 25-36, 2014
12Balkaya, Adem, "Animik Dağ Pratikleri ve Kurbanın Metafizik Değişimi: Sarıkamış/Ağbaba Örneği", Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 11, S. 2, Haziran 2014, ss. 127-137
13Balkaya, Adem, "Modernleşmenin Mitten Ayrılma Problemi", Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, ss.195-202, 2016
14Balkaya, Adem, "Kars'ta Doğum Adetleri", Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks [ZfWT], V. 8/2, 2016, ss. 183-197.
15Balkaya, Adem, "ÂŞIK DİVANİLERİNDE KONU VE KAĞIZMANLI HIFZİ’NİN BİRDİVANİSİNE TEMATİK YAKLAŞIM", Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 19, Bahar 2017, ss. 15-22.
V.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1Balkaya, Adem "HALK ANLATILARINDA KUYUNUN İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR OKUMA" Milli Folklor, yıl 26, S. 102, ss. 53-64, 2014
VI.Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayın
1Balkaya, Âdem, " Leyla Her Zaman Leyla, Leyla Her Yerde Leyla”, Beyaz Doğu Dergisi, Erzurum 2006, Sayı: 7, s.51–53
2Balkaya, Âdem, “Bir Kültür Ocağının Tarihi Serüveni: Çobanoğlu Âşıklar Kahvehanesi”, Beyaz Doğu Dergisi, Erzurum 2007, Sayı:12, s.71-75
3Balkaya, Âdem, “İklimi Değiştiren Hadiseler: Kars’ın Kurtarılışı”, Beyaz Doğu Dergisi, Erzurum 2008, Sayı:13, s.33-37
4Balkaya, Adem, “Kars’ta Anlatılan Bir Evlilik Hikayesi ve Düşündürdükleri”, Mâi Dergisi, İzmir 2009, Sayı:2, s.28-29
VII.Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Balkaya, Adem, "Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Tür ve Şekil Problemi", Değişim Dönüşüm Sürecinde Âşıklık Geleneği Bilgi Şöleni, Erzurum, 15-17 Ekim 2015
VIII.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Balkaya, Âdem, “Sarıkamış ve Çevre Köylerinde El Dokuma Kilim Geleneği İle Beraber Artık Kullanılmayan Sözcükler Üzerine”, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2009, Kars (Türk Dil Kurumu ve Kafkas Üniversitesi İşbir
2Balkaya, Adem, "GÖL YERİ SUSUZ KALMAZ: ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN SÜRERLİLİĞİ BAĞLAMINDA KAĞIZMAN", Uluslararası Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, Kağızman
3Balkaya, Adem, "EPİK KAHRAMAN’IN EPİSTEMOLOJİSİNİ EBU’L-HASAN HARAKANİ’NİN SÂLİK’İNDE OKUMA DENEMESİ", I. Uluslararası Harakani Sempozyumu, 11-13 Ekim 2012 Kars
4Balkaya, Adem, "Sarıkamış'ın Bilinmeyen Yüzyıllık Sosyal Olumlama Argümanı: Karaurgan Karakucak Güreşleri", Uluslararası Sarıkamış Sempozyumu, 3-6 Ocak Sarıkamış, 2013
5Balkaya, Adem, "Neşe Ertaş'ta Hayatın Bilgisi", Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13-14 Mayıs 2013, Kırşehir
6Balkaya, Adem, "KELİME DERLEME KAYNAĞI OLARAK HALK KÜLTÜRÜ VERİLERİ AVŞARLAR ÖRNEKLEMİ", 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 EYLÜL 2013, Kars (Yaşar Kalafat ile birlikte)
7Balkaya, Adem, "Kültürümüzde Ülker Çarpması", 5. Türk Dünyası Aşıklar Şöleni ve Pervin Behmeni Kaşgayi Halkbilim Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2016, Giresun
8Balkaya, Adem, "Halk Anlatılarında Kaostan Kozmosa Geçişte Anneye Kaçış/Dönüş", Uluslararası Halk Kültüründe Aile Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Edirne
9Balkaya, Adem "TÜRK HALK ANLATILARINI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ OLARAK "GELENEKSEL YARDIMCI KALIBI" VE FİRDEVS ŞAH HİKAYESİ", ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ŞÖLENİ, Erzurum 12-14 Mayıs 2017
10Balkaya, Adem, "VLADIMIR PROPP’UN MASAL KİŞİLERİNİN İŞLEVLERİ TEORİSİ VE BİR AHISKA MASALI “KARAOĞLAN”, Erzincan 11-13 Mayıs 2017
IX.Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak
1Balkaya, Adem, “Halk Kültüründe Koç ve Koçla İlgili Gelenekler”, Koçköyü Belediyesi I. Koç Festivali, 06 Temmuz 2010, Arpaçay- KARS
2Balkaya, Adem, “Okumayı Etkileyen Faktörler”, 47. Kütüphaneler Haftası, 30.03. 2011 Kars
3 Balkaya, Adem, “Sürdürülebilir Kültürel Miras: Anadoluda Nevruz”, 21 Mart 2012, Kafkas Üniversitesi, Kars
4Balkaya, Adem, “Milli Bilinci Yeniden Kurarken Akif’i Düşünmek”, Çanakkale’den İstiklale Paneli, 19.03.2013, Kars
5Balkaya, Adem, "Okuma ve Kütüphanecilik", 49. Kütüphaneler Haftası Paneli, İl Kültür Müdürlüğü, 26.03.2013, KARS
X.Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü
1"Köyden Üniversiteye Üniversiteden Akademiye" Sosyal Dahil Etme Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP 13-II Nolu Proje 2014-2015
XI.Uluslararası Kuruluşlarca Desteklenen Projede Görev Almak
1UNESCO-BRESCE/DIR/mg/2009/1296, Contract AFC-4500083748 Referans Numaralı, Doğu Anadolu Kültür Turizmi İçin İttifaklar Projesi “Kars İlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması”, 2009-2010