Prof.Dr. Jülide AKYÜZ ORAT (Fen Edebiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
1“16 ve 19. Yüzyıllar Arasında Kars Tarihi”, Kars “Beyaz Uykusuz Uzakta”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006, 77-93. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kafkas Göçleri, Eser Ofset, Ağustos Kars 2011. “Yeni ve Yakınçağ’da Kars Tarihi”, Kars Tarihi, Eser Ofset, Ekim Kars 2011. “Osmanlı Toplumunda Çevre Bilinci ve Duyarlılığı”, Prof. Dr Enver Konukçu Armağan Kitabı, Editör: İbrahim Ethem Atnur, Berikan Yayınevi, Ankara 2012, s 373-394.
II.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1 ‘‘ XIX. yy da Rusya’dan Yapılan Göçler ve Kars –Sarıkamış Çevresinde Yaşanan Muhacir Hareketi ’’ Türk Dünya Araştırmaları Dergisi, 154 (İstanbul 2005), s.179-194. “19.yy da Osmanlı Gayr-i Müslim Reayanın Statüsündeki Değişmeler” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 170 (İstanbul 2007) , s. 209-220. “19. Yüzyılda Antakya-İskenderun Bölgesinde Nüfus Hareketliliği”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18/ Sayı: 2, Temmuz 2008, s. 379-402. “XVIII. Yüzyılda Bir Müteşebbis: Musa Ağa” , Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 26 (Erzurum 2004) s. 247-261. “ Evlilik Sözleşmesinin Önemli bir Öğesi Olan Mehir Hakkında Bazı Düşünceler”, A.Ü DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara 2005, Sayı :38, s. 214-228. “Anadolu’nun Orta Kolu Üzerinde Bir Menzil : Amasya Menzili, İşleyişi, Sorunları’’ Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi , Sayı :8 (Ankara 2006), s.45-53. “Osmanlı Kadınlarının Hukuksal Haklarını Kullanımı Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6, (2007), 75-91. “Osmanlı Mutasarrıflarına Bir Örnek: Şerif Paşa” Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2008). Akyüz, J.- Çelik, F., “Diyarbakır Vilayeti Hapishaneleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, (2011), 73-95.
III.SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1"Osmanlı Ulemasından Üç Efendi'nin Terekeleri", Akademik Araştırmalar Dergisi, 36 (2008), 188-200.
IV.SCI, SSCI ve AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tar., V. Takdimi ve Özet Türü Yayınlar Dışındaki Makale
1“Göç Yollarında Kafkaslar’dan Anadolu’ya Göç Hareketleri” Bilig,46 (2008). “Osmanlı Merkez-Taşra İlişkisinde Yerel Hanedanlara Bir Örnek: Rişvanzadeler”, Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 27(2009), s. 79-97. Akyüz, J., “Hapishane Islahatı Bağlamında Çerkes Hapishanesinin Modernleşme Çalışmaları”, Folklor/Edebiyat, 66, (2011/2), 81-94. Akyüz, J., “18. Yüzyılda Amasya Kazasına Tahmil Olunan Vergiler”, History Studies, 6, (2011),
2“Avarız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara Uygulamaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of Internatıonal Socıal Research, 5/22 (2012), 219-232.
V.Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1“Kars-Sarıkamış Çevresinde Kafkas Muhacirlerinin Yerleşmesi”, Bütün Yönleriyle Sarıkamış Sempozyumu, İstanbul 2006, s. 53-67. “XVIII. Yüzyılda Amasya Sancağı”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005), I, (Trabzon 2007), 265-284. “Osmanlı Kadınlarının Hukuku Kullanımı Hakkında Bazı Değerlendirmeler” Kadın Çalışmaları Sempozyumu, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Temmuz 2007.
VI.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1 “ Ermeni Kadınlarına Ait Terekeler” Erciyes Üniversitesi I. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı Türk Ermeni İlişkileri Örneği, Cilt :II, Kayseri 2007, s. 455-465. “19. Yüzyılda Osmanlı-Gürcü İlişkilerine Bakış”, II. Uluslar arası Kafkasya Tarih Sempozyumu, Kars 2009. Akyüz, J.,-Ural Selçuk., “Kuruluştan Sovyet’e Ermenistan’ın Güney Kafkasya’daki Mezaliminden Bazı Kesitler (1918-1920)”, Tarih ve Gerçeklik, Tarihin Metodoloji ve Aktüel Problemleri Beynelmilel İlmi-Nazari Konferans, Azerbaycan Tarih Kurumu, Bakü 2007, 204-224. Akyüz, J.,-Tanrıverdi M., “Kafkasya’dan Kars’a Hüzünlü Yolculuk”, 146. Yılında 1864 Çerkes Göçü Savaş ve Sürgün, BALKAR Yıldız Teknik Üniversitesi, 6-7 Aralık 2010, İstanbul. Akyüz, J.,-Oran Arslan, N., “Kafkas Ellerinden Arap Ellerine Çerkes Muhacirleri”, 146. Yılında 1864 Çerkes Göçü Savaş ve Sürgün, BALKAR Yıldız Teknik Üniversitesi, 6-7 Aralık 2010, İstanbul. Akyüz Orat, J., “Osmanlı Toplumunda Anlaşmazlıklar Konusunda Son Başvuru Mercii Olarak Divan-ı Hümayun”, Tarihi Arşivlerde Çok Uluslu Karşılaştırmalı Araştırmalar Projesi II. Uluslararası Sempozyumu Erken Modern Dönem Toplumlarında Düzenin Sağlanmasında Araçlar-Anlaşmazlık Çözüm Belgeleri, 9 Aralık 2011, Ankara. Akyüz Orat J., Ural Selçuk., “19, Yüzyılda İnöz Limanının İmar Faaliyetleri”, III. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni, 17-19 Mayıs Erzurum 2012. Akyüz Orat, J., “18. Yüzyılda Ankara Sof Ticareti”, III. Ulualarası Türk Dünyası Şöleni 17-19 Mayıs, Erzurum 2012. Akyüz Orat, J.,-Aras Kemal., “19. Yüzyılda Erivan Muhacirleri”, I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 2-4. Mayıs, Erzurum 2012. Akyüz Orat, J., “Osmanlı Belgelerinin Dilinden Toplum Düzeni İfadesi”, Internatıonal Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challengers, 10-13 June İzmir, 2012.
VII.Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik
1History Studies, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,