Doç.Dr. Hikmet KOÇYİĞİT (İlahiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap
1Mekkî Âyetlerde Sosyolojik Unsurlar, Pınar Yayınları, İstanbul 2013.
2Müfessirin Nitelikleri Üzerine, Pınar Yayınları, İstanbul 2015
II.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1“Maide Ayetleri Üzerine Bir İnceleme” EKEV Dergisi, Kış 2011,Sayı: 46, ss.89–100.
2“Yeryüzünde Seyahat Etmenin Kur’ânî Boyutu” Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 35, Erzurum 2011, ss.125–144.
3“Kur’ân’a Göre Mahlûkatın Estetize Edilmesi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Elazığ 2011,Yıl:16, Sayı:2, s. 213–235.
4"Kur’ân Açısından Bereket Kavramının Değerlendirilmesi", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12 Sayı:1, Ocak-Haziran 2012/1, ss.147-170.
5"Kur’an’a Göre Hakikati Algılamada Ömrün Yeterliliği ve Bunun Önündeki Engeller", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012/1, cilt: XIV, sayı: 25, s. 69-92.
6"Kur’ân ve Eğitim", Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 10, Temmuz – Aralık 2012/2, ss. 123 – 149.
7"Kur'ân'da Toplumsal Bir Güç Olarak Şöhret -Hz. İbrahim Örneği-" Diyanet İlmî Dergi, Ekim-Kasım-Aralık 2012 Cilt:48 Sayı: 4. ss.67-76
8"Birden Fazla İsmi Olan Sûreler", Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum-Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl: 6, C: 6, Sayı: 11, Ocak – Haziran 2013/1, ss. 261-303.
9"Müfessirleri Tefsir Yazmaya Sevk Eden Amiller" Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10 Sonbahar 2012, ss.107-129.
10"Kur'ân Nükteleri Üzerine", Uluslararası Sosyal Arastırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 26, Bahar 2013, (ss.315-326).
11"Ortak Sûre İsimleri", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, 2012, ss.43-67.
12"Kur'ân'ın Bölümlenmesi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 39, Erzurum 2013, (ss.363-393).
13"Havâssu’l-Kur’ân" , İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2012, 23. cilt, 2. sayı (ss.55-72).
14“Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum 2013, Cilt: 12, sayı: 23, (ss. 183-201).
15"Modern Tefsir Hareketinin Niteliği", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVII/I, (ss.233-260), Sivas 2013.
16"Tefsirin İşlevi", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 1, Diyarbakır 2011, (ss.169-204).
17"Şiî-İmâmî Tefsir Anlayışında Müfessirin Konumu", Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:3, Kars 2015, (ss.62-87)
18"Tefsir Kitaplarının İsimlerine Dair", Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart/2015, Yıl: 2, Sayı: 3, (ss. 82-118).
19"Tefsirlerin Sınıflandırılması Meselesi" Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIX, sayı: 31, Şanlıurfa 2014,(ss.45-84).
20“Çağdaş Dönemde Müfessirin Halka Ulaşma Çabalarının Tefsire Etkisi”, Tefsir Araştırmaları Dergisi,Cilt. 1, Sayı. 1, Nisan 2017,(ss.47-72).
21“Çağdaş Müfessirin Toplumla İletişim Vasıtaları”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: 9, Yıl: 2017/1, (ss. 11-38).
22"Türkçe Kur’ân Meâlleri Üzerine Bir Tasnif Denemesi",İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 37, (Aralık 2017), ss. 79‐121.
23"1980-2017 Arası Telif ve Tercüme Matbu Türkçe Tefsirler Bibliyografyası",Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, Aralık 2017, (ss.10-52).
III.Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
1Hikmet Koçyiğit, “Ebû’l-Hasan Harakanî Hazretlerinin Bazı Ayet Yorumlarının Tefsir Açısından Değerlendirilmesi”, 1. Uluslararası Harakanî Sempozyumu 11-13 Ekim 2012, KARS
IV.Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak
1I. Uluslararası Harakani Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği, Kars 2012.
V.Alanında Makale, Kitap Bölümü ve Karar Tahlili Çevirisi
1"Ahmed b. Hanbel ve Kur'ân", Yazan:Christoper Melchert, Çev: Hikmet Koçyiğit, Marife Dergisi, Yıl:13, Sayı:3, Kış 2013, Konya, (ss.191-203).
VI.Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak
1Konferans, “Hz. Muhammed’in (SAV) Kardeşlik Anlayışının Toplumun İnşasındaki Rolü”, Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Necdet LELOĞLU Konferans Salonu, 27.04.2012.
2Panel, "Kur'an'da İnsanı Onure Eden Değerler",14.04.2013, Harakani Kültür Merkezi Salonu, Kars.
3Panel, "Klasik ve Çağdaş Tefsirlerde İnsan Onuruyla İlgili Yorumlar",Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Necdet LELOĞLU Konferans Salonu, 24.04.2013.
4Konferans, "Caminin İşlevleri İçinde Kadının Konumu", Kars Halk Eğitim Merkezi Salonu, 06.10.2013.
5Konferans, "Kur'an Işığında Toplumsal Vahdetin Dinamikleri", Kafkas Üniversitesi Harakani Erkek Öğrenci Yurdu, 15.04.2016
6Konferans, "Alimlerin Gözüyle Başarının Sırları", Kars Öğretmenevi, 28.04.2016.
7Konferans, “Klasik İslam Eğitimcilerinin Eğitimle İlgili Görüşleri”, Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu, 23.06.2017.
8Konferans, "Kur'an ve Sünnet Bağlamında Mutlu Olmanın Yolları", Kars Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, 05.01.2018.