Prof.Dr. Ruhattin YAZOĞLU (İlahiyat Fakültesi)
YAYINLARI
I.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitap
1 Leibniz’de Tanrı ve Ahlâk, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005.
2 Ruh, Ölüm ve Ötesi Gazâlî Üzerine Bir Araştırma, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
3 Dinî Çoğulculuk Sorunu John Hick Üzerine Bir Araştırma, İz Yayıncılık, İstanbul, 2007.
4 Klasik Mantık, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2010.
5Din Felsefesi Dersleri
II.Alanında, Yurtiçinde Yayımlanan Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
1“Ebu’l-Hasan Harakânî’de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi”, Harakânî, Harakânî Vakfı Yayınları, Ankara, tsz., s.24-28.
2. “Dinî Ahlâk ve Dinî Ahlâka Göre İslâm Ahlâk Esasları”, İslâm Ahlâk Esasları Ders Kitabı, Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2011.
III.Hakemli Dergilerde Yayımlanan Tek. Not, Ed. Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale
1“Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazâlî’ye Kadarki Seyri”, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı: 21, (Ankara, 1996), s.55-62.
2“Ölüm Korkusu İle İlgili Bazı Felsefî Tavırlar”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 4, (Erzurum, 1997), s.120-123.
3“İlliyet Probleminin Doğuşu”, Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 13, (Erzurum, 1997), s.463-467.
4“Martin Luther ve Thomas Hobbes’ta Din-Devlet İlişkisi”, EKEV Akademi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 2, (Erzurum, 2001), s.221-235.
5“Hümanizm ve Mevlâna”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, (Erzurum, 2002), s.67-83.
6“Ölümsüzlük İnancının Dayandığı Temeller”, Marife Dergisi, Sayı: 2, (Konya, 2004), s.289-294.
7“Antropomorfizm ve Hıristiyanlık”, Tabula Rasa Dergisi, Sayı: 12, (Isparta, 2004), s.149-157.
8“John Hick’in Dinî Çoğulculuğunun Arka Planı”, Teologiya Fakültetinin İlimiy Jurnalı-İlahiyat Fakültesi İlmî Dergisi, Sayı: 6, (Oş-2004), s.53-63.
9“Paul Tillich’in Tanrı Anlayışı”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 22, (Erzurum, 2004), s.137-150.
10“John Hick’de Farklı Dinlerin Çatışan Hakikat İddialarının Dinî Çoğulculuk Hipotezi İle İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 34, (Erzurum, 2005), s.179-193.
11“Dil-Kültür İlişkisi”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı: 5, (Güz 2005), s.123-143.
12“Paul Tillich Teolojisinde Değişen Dünya, Etik ve Etik Çözümler”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 28, (Erzurum, 2006), s.99-106.
13“Süreç Teolojisinde Kötülük Sorunu”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 29, (Güz 2006), s.135-144.
14“R. M. Hare ve J. J. C. Smart’ın Din Anlayışları”, Tabula Rasa Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 17, (Isparta, 2006), s.61-70.
15. “Mevlânâ Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî ve Doğal Ölüm” (Yrd. Doç. Dr. Tuncay İMAMOĞLU ile birlikte), Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 34, (Erzurum, 2007), s.9-19.
16“Alasdair MacIntyre’da Otorite ve Dinî İnancın Temeli”, Felsefe Dünyası Dergisi, Sayı: 45, (Ankara, 2007), s.14-22.
17“Hatay ve Yöresindeki Dinsel Çeşitlilik ve Hoşgörü Ortamının Felsefî Bir Tahlili” (Doç. Dr. Tuncay İMAMOĞLU ile birlikte), Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 32, (Erzurum, 2009), s.1-9.
18“Bâbertî’nin Bütüncül İnsan Anlayışının Modern Dünyadaki Yeri ve Önemi” (Doç. Dr. Tuncay İMAMOĞLU ile birlikte), Atatürk Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 33, (Erzurum, 2010), s.35-45.
IV.Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi
1Fatih Topaloğlu, “İbn Rüşd ve John Hick’in Vahiy Anlayışlarının Karşılaştırılması”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2003.
2Habib Şener, “Bergson’un Bilgi Anlayışı ve M. Şekip Tunç’a Yansıması”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2004.
3Okan Bağcı, “Aristoteles Retoriği ve Siyasî Konuşmalardan Örnek Metinler", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013.
4Hatice Konak, "Nakib el-Attas'ta Din ve Sekülerizm", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013.
5Cafer Akaydın, "Seyyid Ahmet Arvasî'de Varlık ve Din", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014.
V.Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi
1Hüsnü Aydeniz, “Teist Varoluşçularda İman-Ahlâk İlişkisi (Kierkegaard, Jaspers ve G. Marcel)”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2010.
2Fetullah Kalın, "Rudolf Otto'da Din, Kutsallık ve Mistik Tecrübe", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2012.
3Mehmet Ulukütük, “Muhammed Âbid el- Câbirî’de Din-Akıl İlişkisinin Epistemolojik Analizi", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2013.
VI.Ulusal Kuruluşlarca Desteklenen Proje Yürütücülüğü
1"Hatay ve Çevresindeki Dinî Çeşitlilik ve Hoşgörü Ortamı", 2010.
VII.Uluslararası Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak
1III. Uluslararası Türk Şöleni (17-19 Mayıs 2012-Erzurum) Danışma Kurulu.
2I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu (11-13 Ekim 2012-Kars ) Bilim ve Danışma Kurulu.
3I. Uluslararası Harakanî Sempozyumu (11-13 Ekim 2012-Kars) Düzenleme Kurulu.
4II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2013 Van.
5Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, (19-21 Haziran 2014 Erzurum) Bilim ve Danışma Kurulu
6Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, (19-21 Haziran 2014 Erzurum) Oturum Başkanı
7I. Uluslararası Ani-Kars Sempozyumu, (14-16 Ağustos 2014 Kars) Bilim Kurulu
8“İnsan Yetiştirme Anlayışımızda Ahlâkın Yeri” (Müzakere), Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzenimiz Sempozyumu (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı), (18-20 Nisan 2014 Erzurum)
VIII.Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak
1Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010-Bayburt) Düzenleme Kurulu.
2Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu (28-30 Mayıs 2010-Bayburt) Bilim Kurulu.
3Din ve Gelenek Sempozyumu (22-24 Ekim 2010-Erzurum) Tertip Heyeti.
4Din ve Gelenek Sempozyumu (22-24 Ekim 2010-Erzurum) Sekreterya.
5Hâce Muhammed Lütfî (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu (25-26 Nisan 2013-Erzurum) Bilim ve Danışma Kurulu.
6Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi Sempozyumu, (22-24 Kasım 2013 Erzurum) Danışma Kurulu.
7Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, (2-4 Mayıs 2014 Erzurum) Bilim ve Danışma Kurulu.
8“Ömer Efendi’nin ‘Muinu’l-İhvân’ Adlı Mantık Risalesi: Tanıtım ve Tenkitli Neşir (Tebliğ)”, Kadızâde Mehmed Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, (2-4 Mayıs 2014 Erzurum)
IX.Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Editörlük
1I. Uluslararası Harakânî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kars, 2012.
X.Üye Olunan Bilimsel Kuruluş
1Türk Felsefe Derneği, 1993.
XI.Alanında Makale, Kitap Bölümü ve Karar Tahlili Çevirisi
1Paul Tillich, Aşk, Güç ve Adalet (Ontolojik Tahliller ve Etik Yaklaşımlar), çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Bozkurt KOÇ, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2004.
2Mortimer J. Adler, Dinde Hakikat: Dinlerin Çokluğu ve Hakikatin Birliği (Din Felsefesi İle İlgili Bir Deneme), çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Hüsnü AYDENİZ, Fenomen Yayıncılık, Erzurum, 2005.
3Din ve Felsefe Üzerine Yazılar, haz. ve çev. Ruhattin YAZOĞLU, Yeni Zamanlar Yayınları, İstanbul, 2005.
4John B. Cobb, Jr. David Ray Griffin, Süreç Teolojisi, çev. Tuncay İMAMOĞLU ve Ruhattin YAZOĞLU, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.
5Paul Tillich, Ahlâk ve Ötesi, çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Tuncay İMAMOĞLU, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006.
6Dinî Çoğulculuk John Hick’in Düşünceleri Etrafında Tartışmalar, der. ve çev. Ruhattin YAZOĞLU ve Hüsnü AYDENİZ, İz Yayıncılık, İstanbul, 2006
7Avicenna, “Ruh Konusu Üzerine Bir Makale”, Ahmed Foad el-Ehwany-Islamic Philosophy, çev. Vahdettin BAŞCI ve Ruhattin YAZOĞLU, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, (Erzurum, 1995), s.227-232.
8Hadia Dajani-Shakeel, “XII. Asır Arap Şiirinde Haçlı Seferlerine Karşı Cihat”, çev. İbrahim YILMAZ ve Ruhattin YAZOĞLU, İlim ve Sanat Dergisi, Sayı: 43, (Mart 1997), s. 76-83.
XII.Alanı İle İlgili Olarak Panel, Konferans, Seminer, Açık Oturum ve Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı yada Panelist Olarak Katılmak
1“Leibniz’de Tanrı Anlayışı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2000.
2“Dinî Çoğulculuk”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2008.
3“Ölümsüzlük Düşüncesinin Gazâlî’ye Kadarki Seyri”, Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 1996.
4“Dini Nasıl Anlamalı?”, Erzurum Dadaşkent Eğitim Merkezi, 1999.
5“Hümanizm ve Mevlâna”, Türk Ocakları Erzurum Şubesi, 2002.
6“Millî ve Manevî Değerlerimiz”, 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 19 Nisan 2008, Aydıntepe, Bayburt.
7“Millî ve Manevî Değerlerimiz”, 2008 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 20 Nisan 2008, Demirözü, Bayburt.
8“İslâm’da Aile”, 2009 Yılı Kutlu Doğum Haftası Konferansları, 15 Nisan 2009, Pazaryolu, Erzurum.
9“Tartışma Mantığı/Yöntemi Üzerine (Klasik Dönem)”, 20.05.2011, Güneş Vakfı, Erzurum.
10“Bâbertî’yi Modern Dünyada Okumak”, Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010 Bayburt.
11“Mevlânâ ve Batı Düşüncesindeki İnsanlık Sevgisinin Karşılaştırılması”, II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2013 Van.
12“Mûsâ Kâzım Efendi’nin Felsefî Görüşleri (Müzakere)”, Erzurumlu Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi Sempozyumu, 22-24 Kasım 2013 Erzurum.
13“Farklı Yönleriyle Kerbela Hadisesi” (09 Aralık 2012-Kars) Panel Yöneticisi.
14“Kerbela Hadisesine Genel Bir Bakış” (09 Aralık 2012-Kars) Panelist.
15“Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” (14 Nisan 2013-Kars) Panel Yöneticisi.
16“Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi” (14 Nisan 2013-Kars) Panelist.
17“Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” (16 Nisan 2013-Kars) Panel Yöneticisi.
18“Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi” (16 Nisan 2013-Kars) Panelist.
19“Örnek İnsan Hz. Muhammed ve İnsanlık Onuru” (24 Nisan 2013-Kars) Panel Yöneticisi.
20“Hz. Muhammed ve İnsan Sevgisi” (24 Nisan 2013-Kars) Panelist.
21“Harakânî’de Civanmertlik” (9 Kasım 2013-Ankara) Panel Yöneticisi.
22“Harakânî’nin Hayatı ve Tasavvuf Anlayışı” (9 Kasım 2013-Ankara) Panelist.
2323 Ağustos 2010 ve 02 Eylül 2010 tarihlerinde Radyo-4’te yayımlanan Sahur programları.
24“Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet” (14 Nisan 2014-Kars) Panelist
25 “Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet” (14 Nisan 2014-Kars) Panel Yöneticisi
26“Din ve Samimiyet” (14 Nisan 2014-Kars) Panelist
27“Din ve Samimiyet” (14 Nisan 2014-Kars) Panel Yöneticisi
XIII.Hakemli Bilimsel veya Mesleki Dergilerde Hakemlik
1Tabula Rasa Dergisi
2Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
3Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
5Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
7The Journal of Academic Social Science Studies
8Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9Turkish Studies
10Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
11Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi
12Journal of History School Tarih Okulu Dergisi
13The Journal of Academic Social Science
14Kafkas Üniversitesi Harakani Dergisi
15Mütefekkir Dergisi
16Route Educational and Social Science Journal
17EKEV Akademi Dergisi
18Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
19İslâmî Araştırmalar Dergisi